SAP presenta SAP HANA Cloud Platform para Internet de las Cosas

0

SAP presenta SAP HANA Cloud Platform para Internet de las Cosas